Endoskopowa polipektomia


Polip jest najcz??ciej zmian? ?agodn?, nie usuni?ty mo?e jednak ulec przemianie w raka. Zapobiegamy temu przez wykonanie polipektomii czyli zabiegu wyci?cia polipa. Jednym ze sposobów usuni?cia polipa jest polipektomia z wykorzystaniem endoskopu.  ► Jak przeprowadza si? zabieg

Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego i ocenie mo?liwo?ci technicznych usuni?cia polipa, wprowadza si? przez kana? endoskopu specjalny cienki instrument z p?tl?, któr? zak?ada si? na szypu?? polipa. Polip oddziela si? od ?ciany jelita, wykonuj?c elektrokoagulacj? naczy? krwiono?nych, aby unikn?? krwawienia. Nast?pnie wyjmuje si? polip i przesy?a do badania histopatologicznego. Zabieg polipektomii jest niebolesny. W przypadku wielu polipów usuwa si? je stopniowo, w czasie kolejnych zabiegów endoskopowych. W niektórych przypadkach, przy du?ych rozmiarach polipa, nie udaje si? wykona? polipektomii endoskopowej i trzeba wyci?? go metod? chirurgiczn?.  ► Mo?liwe powik?ania

Powodzenia zabiegu jak równie? zupe?nego bezpiecze?stwa nie mo?e zagwarantowa? ?aden lekarz. W trakcie polipektomii mo?e zdarzy? si? obfite krwawienie z szypu?y polipa, przedziurawienie ?ciany przewodu pokarmowego b?d? jej termiczne zranienie, które mog? wymaga? natychmiastowej operacji. Ryzyko wyst?pienia takich powik?a? wynosi oko?o 1,2%.  ► Przygotowanie do zabiegu polipektomii endoskopowej

patrz  ►przygotowanie do kolonoskopii

  Przed kolonoskopi? z planowan? polipektomi? ( stwierdzony polip we wcze?niejszym badaniu i z jakiego? powodu nie usuni?ty), nale?y mie? ze sob? aktualne badania krwi (co najmniej sprzed 2 tygodni), takie jak: morfologia, INR, APTT i nale?y odstawi? pod kontrol? Lekarza Rodzinnego lub lekarza kieruj?cego leki zmniejszaj?ce krzepliwo?? krwi.

 

Zgoda na badanie Endoskopia z polipektomi?

Informacje

Gastroskopia


Kolonoskopia


Endoskopowa polipektomia


Cennik bada? endoskopowych