Kolonoskopia
          Kolonoskopia daje mo?liwo?? endoskopowej oceny jelita grubego za pomoc? gi?tkiego aparatu. W trakcie badania, w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych, istnieje mo?liwo?? pobrania wycinków oraz usuni?cia  polipów.► Jak przeprowadza si? badanie

       Badanie wykonuje si? po odpowiednim przygotowaniu, polegaj?cym na oczyszczeniu jelita za pomoc? doustnych ?rodków przeczyszczaj?cych. W czasie kolonoskopii pacjent le?y na boku, aparat wprowadza si? przez odbyt. W czasie badania podaje si? powietrze do ?wiat?a jelita, aby lepiej uwidoczni? jego ?cian?. Mo?e to by? powodem uczucia wzd?cia, dyskomfortu. Badanie mo?e by? równie? przej?ciowo bolesne. Stale utrzymuj?cy si? ból mo?e by? wskazaniem do odst?pienia od dalszej oceny jelita. Pobieranie wycinków i usuwanie  polipów jest bezbolesne. Ka?dy instrument po badaniu jest dezynfekowany, a kleszczyki s?u??ce do pobierania wycinków s? jednorazowe lub poddawane procesowi sterylizacji, co zabezpiecza przed zaka?eniem.

  ► Mo?liwe powik?ania

      Powodzenie badania oraz pe?ne bezpiecze?stwo nie mog? by? zagwarantowane przez ?adnego lekarza. Powik?ania zdarzaj? si? jednak rzadko ( 0,2%). Nale?? do nich przedziurawienie ?ciany przewodu pokarmowego (0,1%), krwawienie (0,008%), które zwykle wymagaj? natychmiastowej operacji. Powik?ania cz??ciej wyst?puj? u osób starszych oraz z uchy?kami jelita grubego. ► Jak przygotowa? si? do kolonoskopii

1. Zakupi? 4 saszetki preparatu FORTRANS ( w przypadku  nietolerancji  tego ?rodka np. wymiotów, jelito mo?na oczy?ci? np. preparatem X-prep).

2. Ka?d? saszetk? preparatu Fortrans rozpu?ci? w 1 litrze wody (??cznie 4 litry p?ynu). Dla poprawy smaku  roztworu, mo?na do niego wcisn?? sok z cytryny.

3. Je?eli badanie ma by? przeprowadzone w godzinach porannych, nale?y wypi? przygotowany p?yn (??cznie 4 litry) w dniu poprzedzaj?cym badanie – od godzin po?udniowych (mi?dzy 12.00 a 14.00) do godziny 20.00, natomiast w przypadku badania po po?udniu - 2 litry p?ynu nale?y wypi? w dniu poprzedzaj?cym badanie, a pozosta?e 2 litry rano w dniu badania.

4. W dniu poprzedzaj?cym badanie, nie nale?y spo?ywa? posi?ków, nale?y wypi? co najmniej 1,5 litra p?ynów poza ?rodkiem przeczyszczaj?cym- niegazowan? wod? mineraln?, herbat?, rzadkie soki.

5. W ci?gu 5 dni poprzedzaj?cych badanie nie nale?y spo?ywa? owoców pestkowych (winogrona, jab?ka, kiwi, porzeczki), ziarna siemienia lnianego, preparatu ?elaza.

6. Przy braku przeciwwskaza?, na tydzie? przed badaniem, nale?y odstawi? leki zmniejszaj?ce krzepliwo?? krwi, takie jak Acard, Polocard, Bestpirin, Ticlopidyna, Acenokumarol, Warfaryna - pod kontrol? Lekarza Rodzinnego lub Lekarza kieruj?cego na badanie.  W razie w?tpliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z Lekarzem Rodzinnym.

7. W dniu badania  nie nale?y je??.

 

Zgoda na kolonoskopie

Informacje

Gastroskopia


Kolonoskopia


Endoskopowa polipektomia


Cennik bada? endoskopowych