Gastroskopia


       Panendoskopia (potocznie zwana w skrócie gastroskopi?) czyli endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego pozwala na obejrzenie prze?yku, ?o??dka i dwunastnicy. Jest najskuteczniejsz? metod? oceniaj?c? t? cz??? przewodu pokarmowego. W trakcie badania istnieje mo?liwo?? pobrania wycinków celem stwierdzenia obecno?ci bakterii Helicobacter pylori lub pobrania wycinków do badania histopatologicznego w przypadku stwierdzenia wrzodu ?o??dka, polipów, podejrzenia choroby trzewnej.  Brak obecnie innego badania o podobnych mo?liwo?ciach diagnostycznych. 

 

► Jak przeprowadza si? badanie


Co najmniej 6 godzin przed badaniem nie powinno si? je?? ani pi?. Przed wykonaniem badania nale?y usun?? ewentualne protezy z?bowe. Badanie poprzedza znieczulenie miejscowe gard?a polegaj?ce na spryskaniu preparatem Lignocainum w aerozolu jego tylnej ?ciany. Badanie przeprowadzane jest w pozycji le??cej na lewym boku. Po za?o?eniu plastikowego ustnika lekarz wprowadza do ust gi?tki fiberoskop ?rednicy oko?o 9 mm. Moment ten jest nieprzyjemny, daje uczucie d?awienia, wymaga wspó?pracy pacjenta z lekarzem. Dalsze ogl?danie trwa zwykle kilka minut, jest bezbolesne, podobnie jak pobieranie wycinków. Ka?dy instrument po badaniu jest dezynfekowany, a szczypczyki s?u??ce do pobierania wycinków s? jednorazowe lub poddawane sterylizacji, co zabezpiecza przed zaka?eniem.► Mo?liwe powik?ania

              Powik?ania gastroskopii zdarzaj? si? niezwykle rzadko. Jednak absolutnego bezpiecze?stwa nie jest w stanie zagwarantowa? ?aden lekarz. Wyj?tkowo rzadko mo?e doj?? do przedziurawienia ?ciany przewodu pokarmowego lub krwawienia – ryzyko tego typu powik?a? ocenia si? na 0,007%. Rzadko dochodzi do powik?a? ze strony uk?adu sercowo – naczyniowego i oddechowego u osób z przewlek?ymi schorzeniami tych narz?dów.

 

Zgoda na gastroskopi?

Informacje

Gastroskopia


Kolonoskopia


Endoskopowa polipektomia


Cennik bada? endoskopowych